Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież

Projekt realizowany jest przez Fundację od 2005 roku i ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia oraz przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania. Ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV, „ryzykownych zachowań”, problematyki uzależnień oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.  Program realizowany jest w formie warsztatowej, oddziałuje na sferę emocjonalną co z reguły powoduje zmianę dotychczasowych postaw odbiorców. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, prezentacje multimedialne, oraz rozwiązywanie quizów dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Projekt „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież” jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pozytywnie otwarci”, na najbardziej nowatorskie i innowacyjne projekty z zakresu HIV/AIDS i posiada rekomendację Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz ponad dwudziestu szkół, w których jest realizowany. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem u wśród młodzieży, która często w ankietach ewaluacyjnych podkreśla, że były to jedne z najciekawszych zajęć, w jakich uczestniczyli, a ewaluacja projektu co roku pokazuje ponad 90% efektywność realizacji zakładanych celów.

Program finansowany we współpracy z Miastem Gdańsk

logo Sopotu

Dofinansowano
ze środków
Miasta Sopotu