1.Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Razem przez cały rok wykonano 1261 badań, z których 22 okazały się pozytywnymi.
2.Turnus terapeutyczno-integracyjny
W pierwszych dniach września zorganizowany został w miejscowości Jantar na Mierzei Wiślanej już po raz 7 turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji. Uczestnikami tegorocznego turnusu ze względu na kryzys było tylko 18 osób, z których 16 to niebiorący narkomani żyjący z HIV/AIDS w wieku 25-54 lata, pozostali to zakażeni inną drogą i ich bliscy. Dodatkowo w programie uczestniczyła 3 dzieci podopiecznych Fundacji. Wszyscy dorośli brali czynny udział w warsztatach terapeutycznych oraz wykładzie lekarza, przy okazji którego okazało się jak bardzo zróżnicowana była ich wiedza o chorobie. W sumie zrealizowanych zostało po 8 godzin warsztatów terapeutycznych z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz przeprowadzony został sześciogodzinny wykład lekarza. Po wykładzie odbyły się cieszące się dużym powodzeniem indywidualne konsultacje o charakterze zarówno medycznym, jak interwencji kryzysowej. Specyfika turnusu, status serologiczny jego uczestników, niejednokrotnie nie zaakceptowanie choroby oraz sytuacja w jakiej się oni znajdują, często powoduje trudne sytuacje wymagające interwencji medyczno – psychologicznych. Szczególnie ważna jest tu rola lekarza, który przez swoją wiedzę i doświadczenie może dać nadzieję osobie zakażonej na długie życie z tą chorobą. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykład lekarza znacząco zwiększył poziom wiedzy o HIV, AIDS i HCV, a warsztaty z psychologiem i terapeutą uzależnień pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów.
Program został zrealizowany samodzielnie przez Fundację „Pomorski Dom Nadziei” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańsk, firm farmaceutycznych Abbott Laboratories Poland, Boehringer Ingelheim oraz firmy Argo S.A. i środków własnych.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>

 

3.EDUKACJA

  • Program „Warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej”

W ramach projektu „Warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej” w roku 2011 zostało przeprowadzonych 5 dwugodzinnych warsztatów dla 66 uczniów i uczennic klas III Gimnazjum nr 7 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. Ich celem były następujące rezultaty:

 popularyzacja tematu i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS u gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistek,

 zwiększenie świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższenie ich wiedzy o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),

 wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,

 zmniejszenie stereotypów oraz wypromowanie przekonań, opinii i postaw społecznych budujących tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS.   Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji wpływają na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież gimnazjalna w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Można zakładać, że warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. problematyki HIV/AIDS przyczynią się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.
wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>

  • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”

Od 2005 roku Fundacja realizuje program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież” adresowany do uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli.
W 2011 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie. Nową szkołą w Gdańsku, która w 2011 roku rozpoczęła współpracę z fundacją było I LO im. Mikołaja Kopernika. We wrześniu 2011 projekty „Profilaktyka HIV/AIDS” i „Bezpieczne Gruchanie” wygrały w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty i są laureatami projektu: „Pozytywnie otwarci” , konkursu pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Służby Zdrowia na najbardziej nowatorskie i innowacyjne projekty z zakresu HIV/AIDS. Dzięki tym grantom fundacja przeprowadziła zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Pruszczu Gdańskim, Żukowie i Kartuzach. Zajęcia te zostały bardzo wysoko ocenione przez młodzież a wyniki ankiet ewaluacyjnych znacznie przewyższają ocenami ewaluację Trójmiejskich szkół.

 Projekt ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
  Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2011 roku przeprowadziliśmy 81 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 2108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej.
Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie i środki własne Fundacji.
Dodatkowo w Sopocie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”, w którym wzięło udział 16 osób, zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych.
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>

wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia dla nauczycieli w Sopocie: >>>

Wykaz wszystkich szkół, w których w latach 2005-2011 realizowaliśmy program: >>>

  • Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

Konkursy Wiedzy o HIV/AIDS są realizowane na terenie gdańskich i sopockich szkół ponadgimnazjalnych od 2009 r. Mają na celu następujące rezultaty:

 wzrost zainteresowania tematem HIV/AIDS młodzieży ponadgimnazjalnej,

 zwiększenie świadomości i wzrost wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS, spopularyzowanie tematyki HIV/AIDS,

 wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS,

 zminimalizowanie stereotypów o HIV i AIDS oraz wypromowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,

 stworzenie uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami i uczennicami.   Powyższe cele służą kreacji postaw, opinii i przekonań młodzieży, które są fundamentem postępowania, m.in. przy dokonywaniu wyboru, czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież, w przeróżnych sytuacjach społecznych, m.in. z rówieśnikami, może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Mamy nadzieję zatem, że projekt „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS” przyczynia się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS.
Rezultaty projektu zostały zmierzone przy pomocy ankiet ewaluacyjnych dołączonych do kwestionariuszy z pytaniami testowymi. Wyniki ankiet potwierdzają, że program „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS”, osiąga zakładane rezultaty.
W każdej ze szkół laureatki i laureaci „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” zostali wyróżnieni nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp4, nośniki danych pendrive) zakupionymi ze środków finansowych Gmin Miast Gdańsk i Sopot oraz środków własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu:
1. w Gdańsku >>>
2.w Sopocie >>>

 

 

  • Kampania informacyjno – edukacyjna „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

Realizowana w roku maju i czerwcu 2011 r. Kampania informacyjno – edukacyjna na temat HIV/AIDS „BEZPIECZNE GRUCHANIE” objęła swym zasięgiem około 2000 studentek i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

„BEZPIECZNE GRUCHANIE” miało na celu następujące rezultaty:

 zwiększenie świadomości gdańskiej młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,

 spopularyzowanie i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS wśród gdańskiej młodzieży akademickiej,

 podwyższenie wiedzy gdańskiej młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,

 wypromowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,

 zniwelowanie stereotypów oraz wy promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,

 wypromowanie adresu siedziby Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Gdańsku.
Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji mogą wpływać na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. na ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież akademicka w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Wyrażamy zatem nadzieję, że kampania „BEZPIECZNE GRUCHANIE” przyczynia się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie. Podczas Kampanii realizator/-ki „BEZPIECZNEGO GRUCHANIA” uruchamiali ekspozycje stoiskowe z prezentacją multimedialną odtwarzaną na laptopie, rekomendowanymi przez Krajowe Centrum ds. AIDS ulotkami i broszurami informacyjno – edukacyjnymi promującymi wiedzę o HIV/AIDS i bezpieczne zachowania seksualne, pakietami edukacyjnymi z prezerwatywami oraz z przyborami szkolnymi (długopisy, ołówki) i smyczami promującymi siedzibę Punktu Informacyjno – Diagnostycznego w Gdańsku. W międzyczasie edukatorki przeprowadzały quizy wiedzy o HIV/AIDS, które cieszyły się dużym zainteresowaniem z powodu nagród w postaci koszulek z nietuzinkowym logo i tytułem kampanii. Pytania quizowe zostały dobrane tak, aby były pretekstem do rozmowy o drogach zakażenia HIV, promowały bezpieczne zachowania seksualne oraz poruszały ważne sprawy związane z problematyką HIV/AIDS. Każdy quiz był rozwiązywany przy edukatorce, aby na bieżąco rozmawiać, dopowiadać ważne treści profilaktyczne i wyjaśniać wszelkie kwestie sporne dotyczące tematu.
Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Kampania została zorganizowana przy współpracy gdańskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland. Dodatkowo na w/w uczelni odbył się wykład „Psychospołeczne i psychoseksualne aspekty HIV/AIDS”. Łącznie wydanych zostało: 200 koszulek, 300 ołówków, 300 długopisów, 110 smyczy, 500 pakietów edukacyjnych z prezerwatywami oraz około 1000 ulotek.
Projekt został zrealizowany ze środków Gminy Miasta Gdańsk oraz własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>

 

 

4.Obchody Światowego Dnia AIDS w Gdańsku.

Czy HIV jest realnym zagrożeniem podczas zbliżających się Mistrzostw Euro 2012? Jakie działania w związku z rozpowszechnianiem wiedzy na temat choroby podejmą pomorskie fundacje i sanepid oraz w jaki sposób miejskie służby przygotowują się do pracy z osobami zakażonymi? Odpowiedzi m.in. na te pytania udzielali uczestnicy konferencji naukowej „Euro 2012 – wróć zdrowy”, którą we wtorek w Dworze Artusa zorganizował Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z m.in. naszą organizacją. 1 grudnia pod fontanną Neptun w Gdańsku, gdzie zapalone zostały zapalone znicze ułożone w kształcie „czerwonej kokardki”, symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS. …