Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” została zarejestrowana 16 lipca 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego w Gdyni pod numerem KRS 0000211224,  REGON 193065290 jako organizacja pozarządowa o charakterze „non-profit” działająca w sferze pożytku publicznego, nie nastawiona na zysk. Powstała z inicjatywy gdańskiego środowiska osób seropozytywnych, członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, pracowników Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku oraz lekarzy opiekującymi się ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS.
W dniu 6 grudnia 2005r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przyznał Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

Naszymi podstawowymi celami działań są:

 • Wsparcie psychiczne i prawne osobom walczącym z nałogiem narkomanii, zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz prostytuującym się.
 • Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym.
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytuujących się.
 • Popularyzacja idei tolerancji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie stacjonarnej placówki opieki psychosocjalnej dla osób:
   a) żyjących z HIV/AIDS;
   b) kończących leczenie w ośrodku readaptacyjnym dla narkomanów;
   c) prostytuujących się.
 1. Edukację młodzieży szkolnej, akademickiej i innych grup społecznych i zawodowych w zakresie HIV/AIDS i narkomanii.
 2. Pomoc w wychodzeniu z nałogu narkomanii, stabilizacji życia emocjonalnego, ewentualnej kontynuacji nauki i w wychodzeniu z bezdomności.
 3. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, światem biznesu, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.
 6. Pomoc psychologiczną i terapię osób seropozytywnych oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania.
 7. Terapię osób uSywających substancji psychoaktywnych.
 8. Prowadzenie Anonimowego Punktu Testowania w kierunku HIV.

Naszym celem jest też kreowanie postaw obywatelskich mających na celu akceptację społeczną ludzi żyjących z HIV/AIDS, pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. Tworzenie klimatu potrzeby społecznej przynależności, bycia potrzebnym.

Fundacja ” Pomorski Dom Nadziei” jest jedyną organizacją skupiającą w jednym miejscu tak ważne społecznie cele na terenie woj. pomorskiego, z którego też pochodzą jej podopieczni.

Wierzymy, że nie jest Państwu obojętny los ludzi chorych, nieakceptowanych społecznie, częstokroć zagubionych, lecz pragnących ten stan odmienić nie odmówią Państwo swojego wsparcia dla możliwościi pełnej działalności naszej organizacji.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

PKO BP nr PL 97 1440 1345 0000 0000 0332 6648

NIP  583-287-56-39

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.